TimeMint Application

ແອັປສະແກນບັດຜ່ານມືຖື ໜ້າທຳອິດTimeMint App ບັນທຶກເວລາພະນັກງານຜ່ານມືຖືຮອງຮັບການໃຊ້ງານຂອງພະນັກງານທຸກຮູບແບບບໍ່ວ່າຈະເປັນພະນັກງານສາຂາພະນັກງານທີ່ເຂົ້າອອກວຽກນອກສະຖານທີ່ຫຼືພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການສາມາດ ໃຊ້ວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນທຸກເວລາ

ສະໝັກເລີ່ມໃຊ້ງານ TimeMint ຟຣີ


TimeMintApplication
ແອັປສະແກນບັດຜ່ານມືຖື ໜ້າທຳອິດTimeMint App ບັນທຶກເວລາພະນັກງານຜ່ານມືຖືຮອງຮັບການໃຊ້ງານຂອງພະນັກງານທຸກຮູບແບບບໍ່ວ່າຈະເປັນພະນັກງານສາຂາພະນັກງານທີ່ເຂົ້າອອກວຽກນອກສະຖານທີ່ຫຼືພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການສາມາດ ໃຊ້ວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນທຸກເວລາ

ສະໝັກເລີ່ມໃຊ້ງານ TimeMint ຟຣີ


TimeMintApplication
ແອັປສະແກນບັດຜ່ານມືຖື ໜ້າທຳອິດTimeMint App ບັນທຶກເວລາພະນັກງານຜ່ານມືຖືຮອງຮັບການໃຊ້ງານຂອງພະນັກງານທຸກຮູບແບບບໍ່ວ່າຈະເປັນພະນັກງານສາຂາພະນັກງານທີ່ເຂົ້າອອກວຽກນອກສະຖານທີ່ຫຼືພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການສາມາດ ໃຊ້ວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນທຸກເວລາ

ສະໝັກເລີ່ມໃຊ້ງານ TimeMint ຟຣີ


ພະນັກງານເຮັດການບັນທຶກເວລາເຂົ້າ-ອອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
ແອັປອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານລົງເວລາຜ່ານລະບົບໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດເພື່ອເຈົ້າຂອງລະບົບໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກພະນັກງານຢ່າງຄົບຖ້ວນສົມບູນ


ບັນທຶກທຸກຮູບແບບການເຮັດວຽກ
ເຮົາໄດ້ອອກແບບແອັປເພື່ອພະນັກງານສາມາດສະແກນເວລາເຂົ້າ-ອອກຜ່ານແອັປໂດຍການຢືນຢັນກັບສະຖານທີ່ ໄດ້ຫລາຍຮູບແບບ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເລືອກວ່າພະນັກງານແຕ່ລະກຸ່ມຈະໃຊ້ການເຂົ້າອອກແບບໃດໄດ້

ຢືນຢັນສະຖານທີ່ດ້ວຍພິກັດ GPS
ພະນັກງານຕ້ອງຢູ່ໃນລັດສະໝີຂອງພິກັດທີ່ທ່ານໄດ້ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນເພື່ອບັນທຶກການເຂົ້າ-ອອກຖ້າພະນັກງານຢູ່ນອກພິກັດທີ່ເຈົ້າຂອງລະບົບຕັ້ງໄວ້ຈະບໍ່ສາມາດບັນທຶກເວລາເຂົ້າ-ອອກວຽກໄດ້ເລີຍ

ຢືນຢັນສະຖານທີ່ດ້ວຍ QR CODE
ພະນັກງານສະແກນປ້າຍ QR CODE ຂອງສະຖານທີ່ທີ່ເຈົ້າຂອງລະບົບໄດ້ພິມຕິດເອົາໄວ້ນອກຈາກນີ້ການສະແກນປ້າຍນັ້ນຈະຕ້ອງຢູ່ໃນລັດສະໝີຂອງພິກັດຂອງປ້າຍເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະບັນທຶກເວລາໄດ້ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງໂດຍການບັນທຶກພາບ QR CODE

ຢືນຢັນສະຖານທີ່ດ້ວຍ BEACON
​​​​ພະນັກງານຈະຕ້ອງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານ Beacon ເທົ່ານັ້ນ ພະນັກງານຈຶ່ງຈະສາມາດບັນທຶກເວລາເຂົ້າອອກໄດ້ ການໃຊ້ Beacon ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງລະບົບລະບຸພື້ນທີ່ລົງເວລາໄດ້ຢ່າງລະອຽດຊັດເຈນ ເຊັ່ນ ເຮືອນຄົວ ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງ ຫຼື ໂຕະເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ເປັນຕົ້ນ

ຢືນຢັນດ້ວຍລາຍນິ້ວມືດ້ວຍຄອມພິວເຕີ້
ຖ້າທ່ານມີຄອມພິວເຕີຢູ່ແລ້ວພຽງແຕ່ທ່ານຊື້ເຄື່ອງສະແກນນິ້ວUSBເພີ່່ມກໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມຂອງເຮົາໄດ້ທັນທີແລະໃຫ້ພະນັກງານຢືນຢັນໂຕຕົນໄດ້ຜ່ານຄອມພິວເຕີຈາກທຸກສາຂາຮ້ານຄ້າ

ຄົບທຸກການໃຊ້ວຽກໃນ TimeMint
ການໃຊ້ງານທີ່ຄອບຄຸມທົ່ວເຖິງສຳລັບພະນັກງານຕັ້ງແຕ່ການບັນທຶກເວລາເຂົ້າ-ອອກວຽກ ການສົ່ງໃບລາພັກເບິ່ງເວລາລາພັກທີ່ຍັງເຫຼືອ ແລະ ສະຫຼຸບປະຫວັດການບັນທຶກເວລາ


ຄົບທຸກການໃຊ້ວຽກໃນ TimeMint
ການໃຊ້ງານທີ່ຄອບຄຸມທົ່ວເຖິງສຳລັບພະນັກງານຕັ້ງແຕ່ການບັນທຶກເວລາເຂົ້າ-ອອກວຽກ ການສົ່ງໃບລາພັກເບິ່ງເວລາລາພັກທີ່ຍັງເຫຼືອ ແລະ ສະຫຼຸບປະຫວັດການບັນທຶກເວລາ

ເລີ່ມຕົ້ນເປັນເຈົ້າຂອງລະບົບງ່າຍໆຜ່ານໜ້າເວັບ
ບໍລິຫານການເຂົ້າ-ອອກ ເພີ່ມລົບພະນັກງານ ຈັດການສະຖານທີ່ ແລະ ເບິ່ງເວລາເຂົ້າອອກໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງ  Export ໄດ້ງ່າຍໆຜ່ານທາງໜ້າເວັບຫລັງບ້ານໄດ້ເລີຍ ຈັດການໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນທຸກເວລາ

ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ TimeMint ຟຣີ ບ່ອນນີ້


ເລີ່ມຕົ້ນເປັນເຈົ້າຂອງລະບົບງ່າຍໆຜ່ານໜ້າເວັບ
ບໍລິຫານການເຂົ້າ-ອອກ ເພີ່ມລົບພະນັກງານ ຈັດການສະຖານທີ່ ແລະ ເບິ່ງເວລາເຂົ້າອອກໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງ  Export ໄດ້ງ່າຍໆຜ່ານທາງໜ້າເວັບຫລັງບ້ານໄດ້ເລີຍ ຈັດການໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນທຸກເວລາ

ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ TimeMint ຟຣີ ບ່ອນນີ້


ເລີ່ມຕົ້ນເປັນເຈົ້າຂອງລະບົບງ່າຍໆຜ່ານໜ້າເວັບ
ບໍລິຫານການເຂົ້າ-ອອກ ເພີ່ມລົບພະນັກງານ ຈັດການສະຖານທີ່ ແລະ ເບິ່ງເວລາເຂົ້າອອກໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງ  Export ໄດ້ງ່າຍໆຜ່ານທາງໜ້າເວັບຫລັງບ້ານໄດ້ເລີຍ ຈັດການໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນທຸກເວລາ

ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ TimeMint ຟຣີ ບ່ອນນີ້


ເລີ່ມຕົ້ນເປັນເຈົ້າຂອງລະບົບງ່າຍໆຜ່ານໜ້າເວັບ
ບໍລິຫານການເຂົ້າ-ອອກ ເພີ່ມລົບພະນັກງານ ຈັດການສະຖານທີ່ ແລະ ເບິ່ງເວລາເຂົ້າອອກໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງ  Export ໄດ້ງ່າຍໆຜ່ານທາງໜ້າເວັບຫລັງບ້ານໄດ້ເລີຍ ຈັດການໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນທຸກເວລາ

ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ TimeMint ຟຣີ ບ່ອນນີ້


ເລີ່ມຕົ້ນເປັນເຈົ້າຂອງລະບົບງ່າຍໆຜ່ານໜ້າເວັບ
ບໍລິຫານການເຂົ້າ-ອອກ ເພີ່ມລົບພະນັກງານ ຈັດການສະຖານທີ່ ແລະ ເບິ່ງເວລາເຂົ້າອອກໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງ  Export ໄດ້ງ່າຍໆຜ່ານທາງໜ້າເວັບຫລັງບ້ານໄດ້ເລີຍ ຈັດການໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນທຸກເວລາ

ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ TimeMint ຟຣີ ບ່ອນນີ້


ເລີ່ມຕົ້ນເປັນເຈົ້າຂອງລະບົບງ່າຍໆຜ່ານໜ້າເວັບ
ບໍລິຫານການເຂົ້າ-ອອກ ເພີ່ມລົບພະນັກງານ ຈັດການສະຖານທີ່ ແລະ ເບິ່ງເວລາເຂົ້າອອກໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງ  Export ໄດ້ງ່າຍໆຜ່ານທາງໜ້າເວັບຫລັງບ້ານໄດ້ເລີຍ ຈັດການໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນທຸກເວລາ

ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ TimeMint ຟຣີ ບ່ອນນີ້


ເລີ່ມຕົ້ນເປັນເຈົ້າຂອງລະບົບງ່າຍໆຜ່ານໜ້າເວັບ
ບໍລິຫານການເຂົ້າ-ອອກ ເພີ່ມລົບພະນັກງານ ຈັດການສະຖານທີ່ ແລະ ເບິ່ງເວລາເຂົ້າອອກໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງ  Export ໄດ້ງ່າຍໆຜ່ານທາງໜ້າເວັບຫລັງບ້ານໄດ້ເລີຍ ຈັດການໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນທຸກເວລາ

ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ TimeMint ຟຣີ ບ່ອນນີ້


ເລີ່ມຕົ້ນເປັນເຈົ້າຂອງລະບົບງ່າຍໆຜ່ານໜ້າເວັບ
ບໍລິຫານການເຂົ້າ-ອອກ ເພີ່ມລົບພະນັກງານ ຈັດການສະຖານທີ່ ແລະ ເບິ່ງເວລາເຂົ້າອອກໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງ  Export ໄດ້ງ່າຍໆຜ່ານທາງໜ້າເວັບຫລັງບ້ານໄດ້ເລີຍ ຈັດການໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນທຸກເວລາ

ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ TimeMint ຟຣີ ບ່ອນນີ້


ລວມທຸກການບັນທຶກເວລາເຂົ້າອອກຂອງພະນັກງານ – ທຸກອຸປະກອນ ທຸກສະຖານທີ່ ທຸກເວລາ
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີພະນັກງານຫຼາຍປານໃດ ກະຈາຍຢູ່ໃນທຸກສະຖານທີ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະຖານທີ່ຂອງຕົນເອງ ຫຼື ເປັນສະຖານທີ່ຂອງຫ້າງ ຮ້ານຄ້າບ່ອນອື່ນ ທ່ານກໍ່ຍັງສາມາດຮວບຮວມຂໍ້ມູນການເຂົ້າ-ອອກໄດ້ແບບທັນທີ ເມື່ອໃດກໍໄດ້

ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນສະຖານທີ່ໃນລະບົບ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມພິກັດສະຖານທີ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບຂອງພິກັດຢ່າງດຽວ ຫຼື ສະຖານທີ່ແບບທີ່ພິມອອກມາເປັນ QR CODE ເພື່ອນຳໄປຕິດກັບສະຖານທີ່ນັ້ນໆ ເຮົາບໍ່ມີການຈຳກັດໃດໆໃນເລື່ອງສະຖານທີ່ ທີ່ພະນັກງານຂອງທ່ານຈະໃຊ້ເຂົ້າອອກເພື່ອບັນທຶກເວລາ ແລະ ບໍ່ມີຜົນໃດໆຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ

ໃຊ້ກັບຈຳນວນພະນັກງານໄດ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ
ດ້ວຍວິທີການຄິດຄ່າບໍລິການເປັນແບບເໝົາຈ່າຍລ່ວງໜ້າເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ກັບພະນັກງານໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ ໂດຍການຊຳລະເງິນເປັນ Active-User ຕໍ່ເດືອນ ໄວ້ໃນບັນຊີຂອງເຈົ້າຂອງລະບົບທີ່ສ້າງເອົາໄວ້ໂດຍທ່ານສາມາດຊື້ເພີ່ມໄດ້ເລື້ອຍໆບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຕໍ່ໜຶ່ງບັນຊີ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງບໍ່ຖືກຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ຕໍ່ເດືອນ

ບັນທຶກເວລາເຂົ້າ-ອອກໄດ້ບໍ່ຈຳກັດ
ພະນັກງານຜູ້ໜຶ່ງສາມາດໃຊ້ບໍລິການຂອງ TimeMint ໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳກັດ ສາມາດບັນທຶກເຂົ້າອອກບ່ອນໃດກໍໄດ້ຕາມສະຖານທີ່ໃນລະບົບຂອງບໍລິສັດຂອງຕົນເອງ ລວມທັງເປີດການລາພັກກໍບໍ່ຈຳກັດໃນການໃຊ້ງານລະບົບໃດໆອີກເຊັ່ນດຽວກັນ

ເຮົາລວມການບັນທຶກເຂົ້າອອກຈາກທຸກບ່ອນໄດ້ຈັ່ງໃດ?
ເມື່ອມີການບັນທຶກເວລາເຂົ້າອອກຂອງພະນັກງານບໍ່ວ່າຈະມາຈາກແອັປໃດໃນລະບົບຂອງ TimeMint ຈາກທຸກອຸປະກອນໃນ ບັນຊີດຽວກັນ ຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າລະຫັດຈະມີການສົ່ງຜ່ານ 3G/4G ຫຼື wifi network ຂອງອຸປະກອນນັ້ນຜ່ານໄປທີ Cloud Server ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ CS Loxinfo Internet Data Center  ເຊິ່ງມີການບໍລິຫານວຽກໂດຍທີມວິສະວະກຳທາງດ້ານ Network ມືອາຊີບເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນການບັນທຶກເວລາຖືກບັນທຶກແລະອັບເດດທັນທີ

TimeMint Cloud system
ຮວບຮວມການເຮັດວຽກຜ່ານ Cloud ທີ່ປອດໄພໃຫ້ທ່ານເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ຫົວໜ້າວຽກ ແລະ ພະນັກງານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນດ້ວຍສິດຂອງຕົນຜ່ານອິນເຕີເນັດ 3G,4G,WIFI ເພື່ອໃຊ້ງານລະບົບ ເຊັ່ນ ການເບິ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບັນທຶກຂໍ້ມູນເວລາໄດ້ແບບເປັນສູນລວມ ແລະ ອັບເດດທັນທີທຸກຂໍ້ມູນເວລາ

Admin Webpage
ເຈົ້າຂອງລະບົບ ຫຼື HR ຈັດການພະນັກງານເຂົ້າ-ອອກກຳນົດສິດທິ ແລະ Export ໄຟລຫຼືນຳສົ່ງເຂົ້າສູ່ໂປຣແກຣມ Payroll ອື່ນໆ

TimeMint Station App
ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການບັນທຶກເວລາເຂົ້າ-ອອກແທນເຄື່ອງສະແກນບັດສຳນັກງານ

TimeMint App
ພະນັກງານທີ່ມີການເດີນທາງບັນທຶກເວລາເຂົ້າ-ອອກບ່ອນຕ່າງໆ ດ້ວຍພິກັດສະຖານທີ່ຫຼືປ້າຍສະຖານທີ່

TimeMint Manager App
ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມເບິ່ງສະຖານະການເຂົ້າ-ອອກວຽກຂອງພະນັກງານ ແລະ ອະນຸມັດການລາພັກຕ່າງໆຂອງລູກນ້ອງ

ຈັດການພະນັກງານໄດ້ດີກວ່າດ້ວຍ TimeMint Manager
ເພື່ອຄວາມຄ່ອງໂຕໃນການຈັດການ ແລະ ຄວບຄຸມເວລາດ້ວຍແອັບສຳລັບຫົວໜ້າວຽກທີ່ຮອງຮັບທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງຫົວໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ອະນຸມັດການລາພັກຜ່ານແອັບຫົວໜ້າວຽກໄດ້ທັນທີສະແດງການເຂົ້າ-ອອກລ່າສຸດຂອງລູກນ້ອງທຸກຄົນໃນທີມເບິ່ງປະຫວັດການບັນທຶກເວລາຂອງລູກນ້ອງຂອງຕົນ ບັນທຶກເວລາ ຫຼື ປັບປຸງເວລາໃຫ້ກັບລູກທີມຂອງຕົນເບິ່ງພິກັດສະຖານທີ່ທັງໝົດໃນລະບົບແລະກົດນຳທາງໄປອະນຸມັດການໃຊ້ເຄື່ອງໂທລະສັບຂອງລູກນ້ອງເພື່ອໃຊ້ກັບ TimeMintເບິ່ງປະຫວັດການລາພັກຂອງລູກນ້ອງຂອງຕົນກ່ອນອະນຸມັດໄດ້ທັນທີ


ຈັດການພະນັກງານໄດ້ດີກວ່າດ້ວຍ TimeMint Manager
ເພື່ອຄວາມຄ່ອງໂຕໃນການຈັດການ ແລະ ຄວບຄຸມເວລາດ້ວຍແອັບສຳລັບຫົວໜ້າວຽກທີ່ຮອງຮັບທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງຫົວໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ອະນຸມັດການລາພັກຜ່ານແອັບຫົວໜ້າວຽກໄດ້ທັນທີສະແດງການເຂົ້າ-ອອກລ່າສຸດຂອງລູກນ້ອງທຸກຄົນໃນທີມເບິ່ງປະຫວັດການບັນທຶກເວລາຂອງລູກນ້ອງຂອງຕົນ ບັນທຶກເວລາ ຫຼື ປັບປຸງເວລາໃຫ້ກັບລູກທີມຂອງຕົນເບິ່ງພິກັດສະຖານທີ່ທັງໝົດໃນລະບົບແລະກົດນຳທາງໄປອະນຸມັດການໃຊ້ເຄື່ອງໂທລະສັບຂອງລູກນ້ອງເພື່ອໃຊ້ກັບ TimeMintເບິ່ງປະຫວັດການລາພັກຂອງລູກນ້ອງຂອງຕົນກ່ອນອະນຸມັດໄດ້ທັນທີ


ຈັດການພະນັກງານໄດ້ດີກວ່າດ້ວຍ TimeMint Manager
ເພື່ອຄວາມຄ່ອງໂຕໃນການຈັດການ ແລະ ຄວບຄຸມເວລາດ້ວຍແອັບສຳລັບຫົວໜ້າວຽກທີ່ຮອງຮັບທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງຫົວໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ອະນຸມັດການລາພັກຜ່ານແອັບຫົວໜ້າວຽກໄດ້ທັນທີສະແດງການເຂົ້າ-ອອກລ່າສຸດຂອງລູກນ້ອງທຸກຄົນໃນທີມເບິ່ງປະຫວັດການບັນທຶກເວລາຂອງລູກນ້ອງຂອງຕົນ ບັນທຶກເວລາ ຫຼື ປັບປຸງເວລາໃຫ້ກັບລູກທີມຂອງຕົນເບິ່ງພິກັດສະຖານທີ່ທັງໝົດໃນລະບົບແລະກົດນຳທາງໄປອະນຸມັດການໃຊ້ເຄື່ອງໂທລະສັບຂອງລູກນ້ອງເພື່ອໃຊ້ກັບ TimeMintເບິ່ງປະຫວັດການລາພັກຂອງລູກນ້ອງຂອງຕົນກ່ອນອະນຸມັດໄດ້ທັນທີ


ຈັດການພະນັກງານໄດ້ດີກວ່າດ້ວຍ TimeMint Manager

ເພື່ອຄວາມຄ່ອງໂຕໃນການຈັດການ ແລະ ຄວບຄຸມເວລາດ້ວຍແອັບສຳລັບຫົວໜ້າວຽກທີ່ຮອງຮັບທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງຫົວໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ອະນຸມັດການລາພັກຜ່ານແອັບຫົວໜ້າວຽກໄດ້ທັນທີສະແດງການເຂົ້າ-ອອກລ່າສຸດຂອງລູກນ້ອງທຸກຄົນໃນທີມເບິ່ງປະຫວັດການບັນທຶກເວລາຂອງລູກນ້ອງຂອງຕົນ ບັນທຶກເວລາ ຫຼື ປັບປຸງເວລາໃຫ້ກັບລູກທີມຂອງຕົນເບິ່ງພິກັດສະຖານທີ່ທັງໝົດໃນລະບົບແລະກົດນຳທາງໄປອະນຸມັດການໃຊ້ເຄື່ອງໂທລະສັບຂອງລູກນ້ອງເພື່ອໃຊ້ກັບ TimeMintເບິ່ງປະຫວັດການລາພັກຂອງລູກນ້ອງຂອງຕົນກ່ອນອະນຸມັດໄດ້ທັນທີ
ເຮົາຮັບແຈ້ງຂໍ້ມູນໄປໃຫ້ທ່ານຜ່ານທາງ Line
ທ່ານສາມາດຮັບຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນເວລາເຂົ້າ-ອອກ ການລາພັກ ຮູບຖ່າຍຕອນບັນທຶກເວລາເຂົ້າ-ອອກວຽກ ແລະ ການອະນຸມັດການລາພັກ ຫຼື ລາຍງານກຳລັງຄົນອື່ນໆຜ່ານທາງ Line ໄດ້ບໍ່ວ່າຈະສົ່ງແບບສ່ວນຕົວ ຫຼື ສົ່ງໄປທີ່ກຸ່ມ Line ຂອງທ່ານ


ເຮົາຮັບແຈ້ງຂໍ້ມູນໄປໃຫ້ທ່ານຜ່ານທາງ Line
ທ່ານສາມາດຮັບຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນເວລາເຂົ້າ-ອອກ ການລາພັກ ຮູບຖ່າຍຕອນບັນທຶກເວລາເຂົ້າ-ອອກວຽກ ແລະ ການອະນຸມັດການລາພັກ ຫຼື ລາຍງານກຳລັງຄົນອື່ນໆຜ່ານທາງ Line ໄດ້ບໍ່ວ່າຈະສົ່ງແບບສ່ວນຕົວ ຫຼື ສົ່ງໄປທີ່ກຸ່ມ Line ຂອງທ່ານ


ເຮົາຮັບແຈ້ງຂໍ້ມູນໄປໃຫ້ທ່ານຜ່ານທາງ Line
ທ່ານສາມາດຮັບຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນເວລາເຂົ້າ-ອອກ ການລາພັກ ຮູບຖ່າຍຕອນບັນທຶກເວລາເຂົ້າ-ອອກວຽກ ແລະ ການອະນຸມັດການລາພັກ ຫຼື ລາຍງານກຳລັງຄົນອື່ນໆຜ່ານທາງ Line ໄດ້ບໍ່ວ່າຈະສົ່ງແບບສ່ວນຕົວ ຫຼື ສົ່ງໄປທີ່ກຸ່ມ Line ຂອງທ່ານ


Short Excerpt


ຄຸນລັກສະນະອື່ນໆທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ຂອງ TimeMint
ເຮົາມີການພັດທະນາແອັບ TimeMint ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ການໃຊ້ງານກັບທາງເຈົ້າຂອງລະບົບໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແລະ ນີ້ແມ່ນຄຸນລັກສະນະເດັ່ນພຽງບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ

ບັງຄັບພະນັກງານຖ່າຍຮູບຕົນເອງ
ຖ້າທ່ານບໍ່ໄວ້ໃຈລູກນ້ອງ ແລະ ຢ້ານວ່າຈະມີການຟາກໂທລະສັບເພື່ອບັນທຶກເວລາແທນກັນ ທ່ານສາມາດເລືອກເປີດຟັງຊັ່ນໃຫ້ກຸ່ມພະນັກງານສະເພາະນັ້ນ ຕ້ອງຖ່າຍພາບກ້ອງໜ້າທຸກຄັ້ງຈຶ່ງຈະບັນທຶກເວລາໄດ້

Export ເວລາທີ່ລົງເປັນ Excel ໄດ້
ລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການນຳຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ຕໍ່ກັບໂປຣແກຣມປະເພດ Payroll ເພື່ອຈັດການເລື່ອງເງິນເດືອນຕໍ່ໄປ ລະບົບຂອງເຮົາຮອງຮັບຮູບແບບການສົ່ງອອກໃຫ້ທ່ານເລືອກໄດ້ວ່າຈະສົ່ງອອກເປັນຕາຕະລາງແບບໃດ

Import ພະນັກງານໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍ
ເເຮົາມີຕາຕະລາງ csv ເພື່ອໃຫ້ທ່ານດາວໂຫຼດໄປໃຊ້ ແລະ ເພີ່ມຂໍ້ມູນຈາກໂປຣແກຣມຕາຕະລາງຈາກພາຍນອກແລ້ວອັບໂຫລດເຂົ້າມາໃນລະບົບຂອງເຮົາໄດ້ອີກດ້ວຍ

ກຳນົດຮູບແບບມາຊ້າໄດ້ 3 ປະເພດ
ຮອງຮັບການສະແດງຜົນ ແລະ ປະເມີນເວລານາທີທີ່ມາຊ້າຂອງພະນັກງານສະເພາະບຸກຄົນໂດຍມີຮູບແບບການເຂົ້າວຽກຊ້າໄດ້ 3 ແບບຄື ຊ້າຕັ້ງແຕ່ນາທີທຳອິດ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ຊ້າໄດ້ບໍ່ເກີນຈຳນວນນາທີທີ່ລະບຸ ຫຼື ແມ້ນແຕ່ຮູບແບບການເຂົ້າວຽກເປັນ Flex Time

ຮອງຮັບການອະນຸມັດການລາພັກ 2 ລະດັບ
ທ່ານສາມາດກຳນົດໃຫ້ພະນັກງານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດການລາພັກ ຫຼື ປັບປຸງເວລາຈາກຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ເຈົ້າຂອງລະບົບໂດຍເລືອກເປັນແບບ ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ຫຼື ແບບຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດທັງສອງຄົນ

ແຈ້ງເຕືອນການຂໍລາພັກ ແລະ ຂໍຍົກເລີກການລາພັກທັນທີ
ເມື່ອພະນັກງານສົ່ງການຂໍລາພັກ ຫົວໜ້າພະແນກ ຫຼື ຫົວໜ້າລະດັບສູງຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນທັນທີ ແລະ ເມື່ອຫົວໜ້າພະແນກອະນຸມັດສົມບູນແລ້ວ ພະນັກງານເອງກໍຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານແອັປທັນທີເຊັ່ນດຽວກັນ

ເປີດປິດການອະນຸຍາດຮູບແບບການບັນທຶກເປັນກຸ່ມ
ເຈົ້າຂອງລະບົບສາມາດຕັ້ງໄວ້ວ່າຜູ້ໃຊ້ງານກຸ່ມໃດຈະໃຊ້ສະເພາະການສະແກນປ້າຍ QR CODE ຫຼື ກຸ່ມໃດສາມາດບັນທຶກໄດ້ສະເພາະພິກັດເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບພະນັກງານແຕ່ລະກຸ່ມທີ່ທ່ານກຳນົດໃຊ້ງານ

ແນບຮູບຖ່າຍ ຫຼື ເອກະສານເພື່ອການລາພັກໄດ້
ໃນການລາພັກແຕ່ລະປະເພດ ທ່ານອາດກຳນົດເປັນນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານຕ້ອງສົ່ງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ຫຼັກຖານການລາພັກໄດ້ ເຊັ່ນ ໃບຮັບຮອງແພດ ເປັນຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານລະດັບຫົວໜ້າພະແນກ ຫຼື ເຈົ້າຂອງລະບົບໄດ້ເຫັນກ່ອນອະນຸມັດ

ກຳນົດວ່າລາພັກປະເພດໃດສາມາດລາພັກເປັນຊົ່ວໂມງ ຫຼື ເປັນມື້
ປ່ຽນແປງຈຳນວນມື້ລາພັກ ຫຼື ຈຳນວນຊົ່ວໂມງລາພັກໄດ້ເປັນລາຍບຸກຄົນ ໂດຍເຈົ້າຂອງລະບົບສາມາດກຳນົດໄດ້ນຳວ່າ ການລາພັກປະເພດໃດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນການລາພັກເປັນຊົ່ວໂມງໄດ້ຫຼືບໍ່ ຫຼື ຕ້ອງລາພັກເປັນມື້ເທົ່ານັ້ນ

ຮູບແບບລາຄາບໍ່ເກີນ 18000 ກີບຕໍ່ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ງານ
ເກັບຄ່າບໍລິການສະເພາະຄົນທີ່ໃຊ້ງານແທ້ໃນເດືອນນັ້ນເທົ່ານັ້ນ ເຮົາເອີ້ນວ່າ Active User ແນ່ນອນວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ໄລ່ເງິນ (ຫຼືຫັກເຄຣດິດ) ກັບຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວຽກໃດໆໃນແຕ່ລະຮອບ 30 ມື້ ດີກ່ອນນັ້ນແມ່ນຄົນໃຊ້ຫລາຍເທົ່າໃດລາຄາແຮງຖືກ

SME ກໍໃຊ້ງານແອັບເຮົາໄດ້
ເຮົາສະໜັບສະໜູນການບໍລິຫານວຽກໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍເພາະຖ້າທ່ານມີພະນັກງານພຽງແຕ່ຄົນສອງຄົນກໍ່ສາມາດໃຊ້ແອັັບຂອງເຮົາໄດ້ດ້ວຍລາຄາຕໍ່ຄົນທີ່ປະຫຍັດເຮົາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແບບດຽວກັບອົງກອນໃຫຍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ

ອົງກອນຂະໜາດໃຫຍ່ແຮງຄຸ້ມຄ່າ
ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນທົດສອບໃຊ້ງານໄດ້ຟີ 30 ມື້ໂດຍບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເມື່ອຄົບກຳນົດທ່ານສາມາດຂໍໃບສະເໜີລາຄາມາທີ່ເຮົາພ້ອມທັ້ງລະບຸຈຳນວນ Active-User-Month ເຄຣດິດທີ່ທ່ານຄິດວ່າຈະຊື້ ແນ່ນອນວ່າແຮງຊື້ຫຼາຍແຮງປະຫຍັດສະໝັກເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານຟີ 30 ມື້

ດາວໂຫລດ ApplicationTimeMint

iOS

Android

ຕິດຕໍ່ເຮົາ
TimeMintlaos@gmail.com

Click